Πολιτική παιδικής προστασίας

Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Παιδιών είναι να περιγράψει τη δέσμευση της ΑΜΚΕ QUALIA για τη διασφάλιση και την προώθηση της ευημερίας όλων των παιδιών που έρχονται σε επαφή με τον οργανισμό μας. Η πολιτική παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για όλο το προσωπικό, τους εθελοντές, τους εργολάβους και οποιονδήποτε σχετίζεται με τον οργανισμό μας σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, αναφοράς και αντιμετώπισης ανησυχιών για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών.

 1. Δήλωση πολιτικής: Στην ΑΜΚΕ QUALIA δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τον οργανισμό μας. Πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από βλάβες (σωματικές και ψυχικές) και να προάγεται η ευημερία τους. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα παιδικής προστασίας σε όλους τους τομείς της εργασίας μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά προστατεύονται από κάθε μορφή κακοποίησης, παραμέλησης και βλάβης.
 2. Ορισμοί:

α) Παιδί: Ως παιδί ορίζεται κάθε άτομο κάτω των 18 ετών:

β) Κακοποίηση παιδιού: Ως κακοποίηση παιδιού ορίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη που οδηγεί σε βλάβη ή δυνητική βλάβη της υγείας (σωματικής και ψυχικής), της επιβίωσης, της ανάπτυξης ή της αξιοπρέπειας του παιδιού.

Γ) Παραμέληση: Η παραμέληση ορίζεται ως η αποτυχία παροχής των βασικών αναγκών ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της τροφής, της στέγης, της ιατρικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

δ) Σωματική κακοποίηση: Ως σωματική κακοποίηση ορίζεται κάθε μη τυχαία σωματική βλάβη που προκαλείται στο παιδί από άλλο πρόσωπο.

ε) Συναισθηματική κακοποίηση: Ως συναισθηματική κακοποίηση ορίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα τη συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη του παιδιού:

στ) Σεξουαλική κακοποίηση: Ως σεξουαλική κακοποίηση ορίζεται ως οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα ή συμπεριφορά με τη συμμετοχή ενός παιδιού που είναι εκμεταλλευτική, καταχρηστική ή περιλαμβάνει εξαναγκασμό.

 

 

 1. Ρόλοι και αρμοδιότητες:

3.1) Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι η ΑΜΚΕ QUALIA διαθέτει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των παιδιών και ότι αυτές επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται τακτικά.

3.2) Καθορισμένος Υπεύθυνος Προστασίας (ΥΠ): Ο Καθορισμένος Υπεύθυνος Προστασίας (ΥΠ) είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό όλων των θεμάτων προστασίας των παιδιών εντός της ΑΜΚΕ QUALIA. Ο ΥΠ είναι υπεύθυνος για: i) Τη διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών και είναι ενήμεροι για τις πολιτικές και τις διαδικασίες προστασίας των παιδιών του οργανισμού. ii) Τη διασφάλιση ότι όλες οι ανησυχίες ή οι ισχυρισμοί για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. iii) Τη διασφάλιση ότι όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες προστασίας των παιδιών επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι αποτελεσματικές και συνάδουν με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.

3.3) Νόμιμοι εκπρόσωποι: Όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών προστασίας των παιδιών στους τομείς ευθύνης τους. Είναι υπεύθυνοι για: i) Τη διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών. ii) Τη διασφάλιση ότι όλες οι ανησυχίες ή οι ισχυρισμοί για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών αναφέρονται στον ΥΠ και ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. iii) Τη διασφάλιση ότι όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες για την προστασία των παιδιών εφαρμόζονται αποτελεσματικά στους τομείς ευθύνης τους.

3.4) Προσωπικό, εργολάβοι και εθελοντές: Όλο το προσωπικό, οι εργολάβοι και οι εθελοντές είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες προστασίας των παιδιών του οργανισμού και ότι τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά κατά την εργασία τους με παιδιά. Είναι υπεύθυνοι για: i) Να αναφέρουν οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ισχυρισμούς για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών στους νόμιμους εκπρόσωπους ή τον ΥΔΠ. ii) Να συμμετέχουν τακτικά στην εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών, ώστε να διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τα σημάδια και τις ενδείξεις κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών και γνωρίζουν πώς να αντιδρούν κατάλληλα.

 1. Διαδικασίες: Οι διαδικασίες είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής προστασίας των παιδιών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι λεπτομερείς, περιεκτικές και εύκολα ακολουθήσιμες. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τις διαδικασίες που πρέπει να υπάρχουν για την υποστήριξη της εφαρμογής μιας πολιτικής προστασίας των παιδιών.
 2. Εντοπισμός και αντιμετώπιση ανησυχιών για την προστασία των παιδιών:

1.1) Όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι πρέπει να έχουν λάβει εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σημάδια και τα συμπτώματα κακοποίησης, παραμέλησης και εκμετάλλευσης. 1.2) Εάν εντοπιστεί ανησυχία για την προστασία των παιδιών, το μέλος του προσωπικού πρέπει να αναφέρει αμέσως την ανησυχία στον Υπεύθυνο Προστασίας των Παιδιών (ΥΠ).

1.3) Το προσωπικό πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο για την προστασία των παιδιών (ΥΠ). Ο ΥΠ πρέπει να διερευνήσει την κατάσταση και να αποφασίσει εάν πληροί τα κριτήρια κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης παιδιών. Εάν ναι, ο ΥΠ πρέπει να αναφέρει την κατάσταση στις αρμόδιες αρχές, ακολουθώντας τις τοπικές διαδικασίες προστασίας των παιδιών.

1.4) Εάν κριθεί ότι το πρόβλημα δεν πληροί τα κριτήρια της κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης παιδιών, ο ΥΠ πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

 1. Πρόσληψη και επιλογή:

2.1) Όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι που εργάζονται με παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε διεξοδική διαδικασία επιλογής πριν από το διορισμό τους.

2.2) Η διαδικασία επιλογής πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο ποινικού μητρώου, ελέγχους συστατικών επιστολών και αξιολόγηση της καταλληλότητας του ατόμου να εργάζεται με παιδιά.

2.3) Όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι πρέπει να υπογράφουν κώδικα δεοντολογίας που περιγράφει τις συμπεριφορές που αναμένονται κατά την εργασία με παιδιά.

 1. Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

3.1) Όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι πρέπει να λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών.

3.2) Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει θέματα όπως η αναγνώριση σημείων κακοποίησης, η αναφορά ανησυχιών για την προστασία των παιδιών και η αντιμετώπιση αποκαλύψεων.

3.3) Η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στους συγκεκριμένους ρόλους και τις αρμοδιότητες κάθε ατόμου και να επικαιροποιείται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.

 1. Κώδικας δεοντολογίας:

4.1) Ο Κώδικας Δεοντολογίας πρέπει να τηρείται από όλους τους εργαζόμενους, τους εργολάβους και τους εθελοντές του οργανισμού. Αυτός ο Κώδικας περιγράφει την αναμενόμενη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ορίων, της κατάλληλης γλώσσας και των κατευθυντήριων γραμμών για τη σωματική επαφή.

4.2) Ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και τις τοπικές διαδικασίες προστασίας των παιδιών.

 1. Εποπτεία και υποστήριξη:

5.1) Όλο το προσωπικό, οι εθελοντές και οι εργολάβοι που εργάζονται με παιδιά θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη εποπτεία και υποστήριξη.

5.2) Οι επόπτες θα πρέπει να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση και να προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη για να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό ακολουθεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες προστασίας των παιδιών

 1. Τήρηση αρχείων:

6.1) Όλες οι ανησυχίες, οι αναφορές και οι έρευνες για την προστασία των παιδιών πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται εμπιστευτικά.

6.2) Τα αρχεία πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

6.3) Τα αρχεία πρέπει να επανεξετάζονται και να ενημερώνονται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και τις τοπικές διαδικασίες προστασίας των παιδιών.

 1. Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση:

7.1) Η πολιτική και οι διαδικασίες προστασίας των παιδιών πρέπει να κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό, τους εθελοντές και τους εργολάβους.

7.2) Η πολιτική και οι διαδικασίες πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και τις τοπικές διαδικασίες προστασίας των παιδιών.

7.3) Όλα τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τον οργανισμό πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική και τις διαδικασίες προστασίας των παιδιών.

Επίλογος: Οι αποτελεσματικές διαδικασίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή μιας πολιτικής προστασίας των παιδιών. Με την εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, η ΑΜΚΕ QUALIA μπορεί να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τον οργανισμό προστατεύονται από βλάβη, κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση.